Icon

תנאי שימוש שירות הזמנת שולחן בפייסבוק

עודכן: 28 בפברואר, 2019

כללי

ברוכים הבאים לדף הזמנת מקום במסעדה, פלטפורמה עצמאית להזמנת שולחן במסעדות בישראל.

זהו שירות הזמנות חדשני ומתקדם, שיקל עליכם את הליך הזמנת השולחן במסעדה.

השירות מופעל עצמאית ע״י חברת Order.Chat בע״מ (להלן – “Order.Chat” או “אנחנו” או “אנו” או  “החברה”)

השירות הינו חינמי בשלב זה, עם זאת הינו כפוף לתנאי שימוש, כמפורט כאן, שיעודכנו מעת לעת ללא הודעה מראש.
עצם השימוש בשירות מהווה הסכמה לתנאי השירות בכללם.

השירות פתוח לשימוש הקהל הרחב (להלן ״הלקוח״ ו/או ״המשתמש״), ובבסיסו נועד לאפשר הזמנת שולחן לכל מסעדה (להלן ״המסעדה״ ו/או ״בית העסק״). עם זאת החברה שומרת לה את הזכות להגביל את השירות או לסגור אותו בכללותו, או בפני משתמשים מסויימים, בהתאם לשיקול דעתה ו/או כתגובה לשימוש שאינו הולם, או שהינו פוגעני, או שאינו תואם את תנאי השימוש.
כמו כן, יתכן ומסעדות מסויימות לא תהיינה פעילות בשירות ולא ניתן יהיה להזמין אליהן מקום.

מהות השירות

באמצעות שירות זה תוכלו לשלוח בקשה להזמנת שולחן לכל מסעדה, למעט מסעדות שביקשו להיות מוסרות מהשירות או שעובדות על בסיס מקום פנוי.

המערכת הינה מערכת אוטומטית (צ׳אט-בוט), הקולטת את בקשת המשתמש על כל פרטיו, ומטפלת בה בהקדם האפשרי באמצעים טכנולוגיים שונים. אין אישור להזמנה כל עוד לא ניתן מענה הכולל אישור מפורש. הזמן לקבלת מענה יכול שיהיה מהיר מאוד, דקות בודדות, עם זאת יתכנו מקרים, בהם עלול להיווצר איחור בטיפול בבקשה, כמו למשל טיפול בבקשות שבוצעו בשעות שמחוץ לשעות הפעילות. במקרים אלו, המענה ישלח ביום שלמחרת או במועד מוקדם ככל שיתאפשר.

ככלל, אין אנו מתחייבים למתן מענה תוך זמן מסויים או על מתן מענה כלל.

השירות והטיפול בבקשות להזמנה מופעל ע״י החברה, למעט באותן מסעדות שהצטרפו להסדר מול החברה ובמקרה זה מטפלות בבקשות בעצמן ישירות מול המשתמש.

תפעול רציף ותקין

הזמינות של האתר ו/או השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי האתר ו/או השירותים יהיו זמינים תמיד ו/או יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה נקיה מתקלות.
החברה עושה כל מאמץ לאפשר שירות רציף ותקין. עם זאת החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שיגרם למשתמש ו/או לבית העסק ו/או לצד שלישי במקרה בו השירות לא יסופק באופן מלא ו/או תקין.

החברה רשאית להפעיל את השירות ו/או חלקים ממנו או להפסיקו לחלוטין על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה למשתמשים או לעסקים כל טענה ביחס לכך.

החברה לא תישא באחריות למצב בו בו בוצעה הזמנה לבית עסק כלשהו וההזמנה לא כובדה על ידי בית העסק ולא תישא באחריות כלשהי ביחס לטיב השירות הניתן על ידי בית העסק.

 

החברה לא תישא בכל אחריות לפרסום שגוי בכל הנוגע למידע אודות עסק כזה או אחר, וכל פרט ביחס אליו כגון שעות פתיחה, כתובת וכדו׳.

החברה לא תישא בכל אחריות לפרטים אשר המשתמשים הזינו או להזמנות שבוצעו דרכה על ידי משתמשים. על בית העסק מוטלת האחריות לוודא את פרטי ההזמנה.

שימוש הולם בשירות

המשתמש לא יעשה שימוש לרעה במערכת ההזמנות.

ככלל אנו נגד הזמנות סרק ולכן המשתמש נדרש שלא לבצע כפל הזמנות למספר בתי-עסק לאותו המועד ולאותם הסועדים.

משתמש שקיבל אישור להזמנתו יפעל לפי כללי בית העסק ובמידה ולא יוכל להגיע ו/או יחול שינוי בפרטי הזמנתו ידאג לעדכן בכך מבעוד מועד את בית העסק באופן ישיר.
ניתן לבצע ביטול הזמנה גם ישירות דרך דף הפייסבוק של החברה.

השימוש בשירות יעשה על ידי המשתמש באופן אישי ואינטראקטיבי מול המערכת. השימוש בשירות באמצעות מנגנון אוטומטי הינו אסור ונוגד את תנאי השימוש.

פרסום, פניה יזומה למשתמש

פרטי המשתמש מועברים לבית העסק לצורך ביצוע הזמנה ו/או קבלת שירות בהתאם לבקשת המשתמש. בית העסק רשאי לפנות למשתמש לצורך החלפת מידע בנוגע להזמנה ו/או לשירות המבוקש על ידי המשתמש. עם זאת, רשאית החברה לפנות למשתמש  באמצעות דף הפייסבוק ו/או באמצעות מספר הטלפון שהועבר על ידו, ו/או כל מדיה אחרת, לצורך מתן שירות נלווה בנוגע להזמנה ו/או קבלת משוב ו/או פניה בעלת אופי פרסומי.

המשתמש יוכל להסיר עצמו מן השירות ע״י שליחת המילה ״הסר״ בסמס חוזר ו/או בפניה פרטנית לחברה ו/או בכל אמצעי טכנולוגי אחר שיעמוד לרשות החברה.

עצם השימוש בשירות מהווה אישור לחברה לפנות למשתמש לצרכים שתוארו מעלה.

אבטחת מידע

החברה אוספת מידע ספציפי וכללי אודות השימוש במערכת, ופרטי מידע אודות המשתמש כפי שמסר בעת הליך ביצוע ההזמנה.

המידע שנאסף ישמש את החברה לצרכי שיפור השירות, הצעת שירותים נוספים, ואף יועבר לבתי העסק-נותני השירות המבוקש על ידי המשתמש.

החברה תנקוט בכל אמצעי סביר העומד לרשותה על מנת לאחסן את המידע הנאסף בשרתי החברה, באופן מוגן ובטוח. עם זאת החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שנגרם למשתמש בעקבות מקרה של פריצה או תקיפה זדוניים, ו/או תקלה שהביאו לזליגת מידע מחוץ לשרתי החברה.

זכויות קניין רוחני

דף הפייסבוק ״הזמנת מקום למסעדה״, מנגנון הצ׳אטבוט order.chat, מנגנון ה״פונבוט״ – חייגן אוטומטי לביצוע הזמנה בבית העסק, השירותים, מבנה קבלת ההזמנה, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות,  טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel של הדף ו/או השירותים), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, “הקניין הרוחני”) שייכים ו/או ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל, ארה”ב ודינים אחרים.
אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע “הנדסה הפוכה”, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.

המשתמש מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים שבאתר הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ו/או סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של החברה או של מעניקי הרישיון לחברה, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™.

סימני מסחר ושמות מסחר

״order.chat” וכל הלוגואים ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם האתר ו/או השירותים (“סימני מסחר של החברה”) הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהם אחרים ולוגואים שיכולים להופיע באתר ו/או שירותים שייכים לבעליהם (“סימני מסחר של צדדים שלישיים”). לא ניתנה זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עלייך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו אלא אם כן שימוש כזה הורשה באופן מפורש בתנאים.

הגבלת אחריות

החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע בעקבות השימוש שלך באתר אינטרנט זה, בשירותים, בתכנים, בשירותים ו/או המוצרים הניתנים או נמכרים ע”י בתי העסק, או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו/או בשירותים, מחוסר האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים, חוסר היכולת של האתר ו/או השירותים לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) השימוש שלך באתר אינטרנט זה ו/או בשירותים שאינו תואם את תנאי השימוש; (ב) כל הפרה מצידך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים (כולל הפרה מצידך של זכויות צדדים שלישיים);  (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מהחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו/או בשירותים.

שיפוט

תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין הצדדים לתנאים אלה.

כל תביעה בקשר לאתר אינטרנט זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר אינטרנט זה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל.

במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.

שאלות ופניות לחברה

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאי השימוש או בכל נושא אחר, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: info@order.chat

Bitnami